АА

апластична анемія

ЛІГА

автоімунна гемолітична анемія

АЛГ

антилімфоцитарний глобулін

АПТЧ

активований парціальний тромбопластиновий час

АТГ

антитимоцитарний глобулін

БКХМЛ

бластна криза хронічної мієлоїдної лейкемії

ВКЛ

волосковоклітинна лейкемія

ВФ

внутрішній фактор

Г-6-ФДГ

глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

ГА

гемолітична анемія

ГЕС

гіпереозинофільний синдром

Г-КСФ

гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор

ГЛ

гостра лейкемія

ГЛЛ

гостра лімфобластна лейкемія

ГМ-КСФ люючий факт

гранулоцитарно-макрофагальний колонієстим ор

гмл

гостра мієлобластна лейкемія

IX н

гемолітична хвороба новонароджених

ЕПО

еритропоетин

ЗДА

залізодефіцитна анемія

ІЛ

інтерлейкін

їм

інфекційний мононуклеоз

IIIІ

ідіопатична тромбоцитопенічна пурггура

ІФН

інтерферон

їм

ідіопатичний мієлофіброз

КІІ

колірний показник

ЛГМ

лімфогрануломатоз

лдз

латентний дефіцит заліза

лл

лімфоплазмоцитарна лімфома

мдс

мієлодиспластичний синдром

мх

мієломна хвороба

нзл

негоджкінські злоякісні лімфоми

сп

справжня поліцитемія

ткм

трансплантація кісткового мозку

хлл

хронічна лімфоїдна лейкемія

хмл

хронічна мієлоїдна лейкемія

хммл

хронічна мієломоноцитарна лейкемія

До розділу "Мієломна хвороба (множинна мієлома)", с. 151-157.

Клініко-анатомічна класифікація ММ:

— дифузно-вогнищева;

— дифузна;

— множинно-вогаищева;

— склерозуюча;

— переважно вісцеральна.

Стадії ММ (В. С М/ Біте, 8. Е. Баїтоп, 1975)

Стадії

Критерії

Пухлинна маса, кг/мг

І

Сукупність таких ознак:

- рівень гіо > 100 г/л;

- нормальний рівень Са у сироватці;

- відсутність оетєолізису або солітарне кісткове вотище;

- низький рівень М-компонента

(ІдЄ < 50 г/л, ІдА < ЗО г/л, білок Боне Джонса у сечі < 4 г/24 г.

До 0,6 (мала)

II

Показники середні між І та II стадіями

0,6-1,2

III

Одна чи більше з наступних ознак:

- рівень НЬ < 85 г/л;

- рівень Са сироватки вищий за норму;

- виражений остеодеструкгивний процес;

- високий рівень М-компонента

(ІдЄ > 70 г/л, ІдА > 50 і/л, білок Бене Джонса у сечі > 2 г/24 і.

Більше 1,2

Помічені помилки

На сторінці 11 у підписі до рисунка замість "клітини гемопоезу" — "клітин гемопоезу";

На сторінці 13 у шостому рядку першого абзацу замість "метабо-лінін" — "метаболіти";

На сторінці 15 у п'ятому рядку другого абзацу замість "нормоблас-ту" — "нормобласті";

На сторінці 27 в останньому рядку другого абзацу замість "великого ступеня'' — "тяжкого ступеня";

На сторінці 49 в першому рядку третього абзацу та третьому рядку восьмого абзацу замість "мл" — "мг";

На сторінці 55 у другому рядку другого абзацу нового розділу замість "1988" - "1888";

На сторінці 68 у першому рядку першого абзацу замість "агглю-тиніни" — "аглютиніни".

Навчальне видання

Третяк Н. М.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ || || Оглавление

1

Яндекс.Метрика